Good place to work
 

Algemene voorwaarden ticketing

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Over definities en de toepassing van deze voorwaarden

Van toepassing op de ticketservice voor beurzen met betalende toegang van:

XPO GROUP
DOORNIKSESTEENWEG 216,
8500 KORTRIJK
BE 0405.979.048

Telefoon: +32 56 24 11 11

Overige begrippen in deze Algemene Voorwaarden dienen als volgt te worden verstaan;

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die tickets wenst te kopen voor de beurzen georganiseerd door XPO GROUP en haar dochterondernemingen. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten van XPO GROUP niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Tickets: De tickets die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen. 

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van de tickets te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen XPO GROUP en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

XPO GROUP behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

XPO GROUP besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de tickets, en dit inclusief de beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van XPO GROUP. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Koper een ticket wil aanschaffen uit het aanbod van XPO GROUP moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. Zodra we jouw betaling hebben ontvangen, sturen we jou een bevestigingsmail met de gevraagde toegangsbewijzen. Vanaf dit moment is de aankoop definitief, dit wil zeggen dat jouw e-ticket niet terug betaalbaar, noch omwisselbaar is.

Alle bestelde tickets worden je toegestuurd als ‘e-ticket’. Dit betekent dat je een mail ontvangt met link naar je ticket. Als koper ben je verplicht de e-mail na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken op mogelijke fouten van onze kant. Indien wij onze diensten gebrekkig hebben geleverd heb je als koper zeven (7) dagen om dit te melden. Dit moet steeds schriftelijk en gemotiveerd aan XPO GROUP gebeuren. In dat geval zetten wij onze fouten recht en krijg je de juiste diensten. Indien je het nalaat om een gemotiveerde klacht binnen de gegeven termijn over te maken vervalt jouw recht.

Dit document met vermelding van barcode moet je afprinten en geldt als jouw enig geldig toegangsbewijs. Tickets kunnen ook fysiek aangekocht worden op de beurs zelf.

XPO GROUP kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het ticketorder te weigeren, bijvoorbeeld omdat ze uitverkocht zijn. Indien XPO GROUP het ticketorder weigert, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. XPO GROUP kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Onze prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en exclusief andere taksen. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

De Koper is de prijs verschuldigd die XPO GROUP in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door XPO GROUP worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

XPO GROUP heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van  veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

Op aanvraag kan u een betalingsbewijs ontvangen.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waarop het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

  • Bancontact
  • iDEAL
  • Maestro
  • Mastercard
  • VISA
  • Sofort

XPO GROUP neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van DOCDATA PAYMENTS B.V. staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

XPO GROUP stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. XPO GROUP behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Herroepingsrecht

De Koper beschikt niet over een herroepingsrecht zoals bepaald in artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. De verkoop van tickets gebeurt steeds op naam en is aldus uitgesloten van herroepingsrecht. Verkoop B2B is in elk geval uitgesloten van toepassing van het herroepingsrecht.

Als Consument beschik je in dit geval ook niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing aangezien het om een dienst, c.q. de reservering van tickets gaat die onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaar je als Consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht zodra XPO GROUP de overeenkomst heeft uitgevoerd. Dit is het geval van zodra je de bevestigingsmail hebt ontvangen.

De Koper heeft geen recht op herroepingsrecht omwille van de volgende uitzonderingen op het herroepingsrecht;

- Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

6. Overmacht

Indien XPO GROUP door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is XPO GROUP niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. XPO GROUP is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij XPO GROUP. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

8. Verwerking persoonsgegevens

Hiervoor verwijzen wij naar onze privacy policy

9. Belangrijke informatie

Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot de beurs. De aanbieder moet in staat zijn om zijn identiteit te linken aan de identiteit op het ticket.

De houder van een gekopieerd e-ticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw e-ticket kan kopiëren.

Afgelasting is mogelijk het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht de beurs te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen. Zie hiervoor Artikel 6.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het e-ticket.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Voorwaarden in het gedrang komt, zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dergelijk geval heeft XPO GROUP het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat ze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA). Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van XPO GROUP, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, die niet minnelijk of via arbitrage kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbanken waar XPO GROUP gevestigd is, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.